IVIYO LOFAKAZI BAKAKRISTU
Leader: Mrs Jabu Mathonsi

IVIYO umbutho owamukela bonke abangamalungu ebandla ababhabhathiziwe baqiniswa (abesilisa, nabesifazane). Waqalwa ngo-1949 ngabefundisi ababili uCanon PJ Mbatha no-Dr AH Zulu (eSt Faith Parish).

Injongo

Ukuvuselela izifungo zebandla abazenza embhabhathizweni nasemqinisweni. Bebona isidingo seBandla elifika esontweni nezinkinga lize libuye liphume lihambe nazo futhi.


Izibopho

1. Ukuba khona esontweni masonto onke ikakhulu esidlweni seNkosi
2. Ukugcina isiguqo semihla ngemihla
3. Ukuzila nokuzincisha ngezinsuku ezimisiweyo
4. Ukunikela ngokuphana
5. Imvumo yezono okungenani kabili ngonyaka
6. Ukulwela ubumhlophe bobuKristu
7. Ukutholela uKristu okungenani abe munye ngonyaka

Imisebenzi

1. Sihlangana kanye ngeviki
2. Sihambela abadinga usizo ngokomphefumulo noma ngokwenyama sibanike lokho  esingabanika khona
3. Sinikela ngokudingakalayo esontweni
4. Sikhulekela bonke abadinga imikhuleko yethu sifunda namaphepha ukuzwa izidingo zomhlaba
6. Sishumayela ivangeli likaKristu.

 

 
 
 
 

GO TO HOME PAGE
 

E-MAILS